Suzukimetoden

Förutsättningar

Tidig start – Människors olika färdigheter börjar utvecklas redan vid födseln. I suzukimetoden  läggs därför stor vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från tidig ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som kan påbörjas i tidig ålder.

Lyssnande – Noter används inte de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan – På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga har stor betydelse.

 

Metodik

Föräldern – Undervisningen inleds med en föräldrakurs där vi lär oss grunderna på instrumentet och pratar om filosofin bakom metoden liksom om övning och motivation. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna och föräldern övertar lärarens roll vid övningen hemma.

individuell lektion – Varje elev får en individuell lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.

Grupplektion – Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan men minst två gånger per månad.

Arbetssätt – Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk och metodisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Man jobbar med varje stycke till dess att läraren anser att eleven är redo för nästa.

Repetition – Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering – Varje stycke i Suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Tonen – Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna, vid övningen och för musikupplevelsen redan från nybörjarstadiet. Detta kallas tonalisation.

Notläsning – När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar – Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga spelas annan repertoar  jämsides.

Konserter – Eleverna ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.

Shinichi Suzuki föddes i Nagoya 1898 och dog i Matsumoto 1998.

Vi är övertygade om att alla barn är unika och att de alla har potentialen att växa och vandra en väg med obegränsade möjligheter. Svenska Suzukiförbundet arbetar för att utveckla elever, föräldrar och lärare. Suzukipedagogiken ger oss verktyg att skapa den harmoniska människa som vi alla har potential att utvecklas till. Vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mycket mer…

Musiken som medel – människan som mål!