Frågor & svar

Vanliga frågor och svar

 

Vad är suzukimetoden?

Metoden är en inlärningsprocess baserad på en serie fantastiska och experimentella idéer utvecklade av Shinichi Suzuki. Han kallar den själv för ”modersmålsmetoden” eftersom den använder de miljöfaktorer som vid mycket tidig ålder uppmuntrar ett barn till att lära sig tala: mycket lyssnande till musik, utantillärande utan att först behöva läsa, konstant repetition av det tidigare inlärda stegen, kärleksfull uppmuntran och ledning från föräldrarna.

 

Vid vilken ålder kan barnet börja?

”Ju tidigare desto bättre” gäller lyssningsdelen av inlärningen. Vad gäller det egentliga spelandet på instrumentet kan barnet, stött av förälderns intresse och förståelse, börja ibland i treårsåldern, ofta i 4-5-årsåldern. De speciella individuella omständigheter som förälder och lärare gemensamt har att ta hänsyn till bestämmer den lämpliga åldern att börja.

 

Varför är lyssnandet så viktigt?

Ofta är barn inte symbolmogna förrän en bit in i skolåldern. Nybörjare kan i lägre ålder lära sig mycket mera musik utantill än de har möjlighet till om de samtidigt tvingas läsa noter. Detta ger dem en mera komplett musikalisk erfarenhet och repertoar redan från början. De utvecklar också en tonal föreställning om instrumentet, som gör det möjligt för dem att koncentrera sig på att producera en vacker ton tidigt. Denna inlärningsmetod är logisk då den följer det sätt varpå ett barn lär sig tala sitt modersmål.

 

Hur ska det inspelade materialet användas?

Den exakta tonföreställning som skapas hos barnet genom lyssnandet är viktig. Då barnet börjar spela på instrumentet, och helst långt före denna tidpunkt, är det oerhört viktigt att lyssna om och om igen till de stycken som han/hon ska lära sig. Varje stycke som lärs in föregås alltid av ett intensivt lyssnande – jämför återigen hur vi lär nya ord i vårt språk: vi reproducerar något som vi hört sedan länge.

 

Lyssnar eleven bara till inspelningen eller spelar han/hon med?

Vid inlärningen av ett nytt stycke fungerar inspelningen först som en lyssningsmodell. Efter det att eleven behärskar stycket kan han/hon med fördel spela med den speciella ackompanjemangsstämma i pianot som också finns inspelad. Vid repetition av tidigare stycken är det roligt att spela till detta pianoackompanjemang.

 

Finns det en nyckelfras som beskriver tekniken eller metoden som används?

Någon hemlighet eller magisk formel finns inte, men en viktig faktor är ”stopp-tänk-spela”. Att t.ex. börja med korta stråk med markerade pauser emellan gör det möjligt för stråkeleverna att ”stopp-tänka-förbereda” fingret och stråken – sedan spela. Denna mentala kontroll innan man ”rusar” genom stycket är mycket viktig.

 

Varför anses långtgående utantillinlärning viktig?

Att till en början lära sig genom att lyssna hellre än genom att använda noter befriar barnet från noter, notställ och detta att behöva koncentrera sig på något ”utanför” instrumentet. Det gör det möjligt att låta en vacker tonkvalitet, korrekt intonation, musikalisk frasering och riktig hållning vara i fokus för uppmärksamheten.

 

Varför behövs då notböckerna?

Till en början är noterna till för att föräldrarna hemma ska kunna kontrollera och hjälpa till med t.ex. fingersättning, stråk och rätta toner. Observera att eleven även efter det att han/hon lärt sig läsa noter lär sig alla stycken utantill. När man som solist eller i gruppen spelar upp ett stycke så är det alltid utantill.

 

När lär sig eleven att spela efter noter?

Detta beror individuellt på barnet. Äldre barn vill ofta ”läsa noter” efter kortare tid än yngre bl. a. beroende på större symbolmognad. Vilken bra metod som helst för notläsning kan användas som komplement till Suzukis instrumentalskola.

 

Är kompletterande musikmaterial nödvändigt?

Under de tidiga stegen av inlärningen behövs inget annat material än Suzukiböckerna och inspelningarna. För varje nytt stycke läggs ett eller ett par svårigheter till som systematiskt studeras in innan man går vidare. Redan på detta stadium kan man med fördel introducera annat lätt material hellre än att gå vidare i Suzukilitteraturen innan eleven är mogen för det. Då eleven börjar läsa noter brukar materialet kompletteras med lämpliga tekniska övningar och stycken som läraren finner lämpliga för stadiet. Att repetera – och förbättra – det tidigare inlärda materialet är synnerligen viktigt. En suzukielev lämnar inte ett stycke utan utökar i stället ständigt sin repertoar!

 

Är metoden menad som individuell undervisning eller som gruppundervisning?

Metoden är en kombination av individuella lektioner och samspelslektioner. Föräldrarnas intresse för barnets lyssningsupplevelser och övande förstärker motivationen hos eleverna.

 

Lästips

Kunskap med kärlek (Nurtured by love) av S. Suzuki.